Cho thuê NX ngoài KCN/CCN

( 90 Cho thuê NX ngoài KCN/CCN)