Chuyển nhượng đất ngoài KCN

( 163 Chuyển nhượng đất ngoài KCN)