Chuyển nhượng đất ngoài KCN/CCN

( 35 Chuyển nhượng đất ngoài KCN/CCN)