Chuyển nhượng đất có NX ngoài KCN/CCN

( 53 Chuyển nhượng đất có NX ngoài KCN/CCN)