Quyết định 932/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Bến Tre 2016

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 932/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc Quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 3134/BCT-CNĐP ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 627/TTr-SCT ngày 19 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút cụm công nghiệp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, diện tích 35ha đã được phê duyệt tạiQuyết định số 630/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và phê duyệtbổ sung cụm công nghiệp Thành Thới B, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020, cụ thể như sau:

- Tên: Cụm công nghiệp Thành Thới B;

- Địa điểm: Ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre;

- Vị trí dự kiến:

+ Phía Bắc giáp: Đường huyện lộ 17 (đang nâng cấp thành QL 60);

+ Phía Nam giáp: Sông Cổ Chiên;

+ Phía Tây giáp: Đất hộ dân;

+ Phía Đông giáp: Đất hộ dân.

- Diện tích: 20ha, dự kiến mở rộng thêm 35ha về hướng Nam;

- Hiện trạng: Vị trí dự kiến quy hoạch cụm công nghiệp thuộc đất trồng cây lâu năm (chủ yếu cây dừa), đất thổ cư, tại địa điểm thực hiện dự án có đường điện trung thế 22 kV, hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ thuận lợi;

- Định hướng bố trí các ngành nghề: Công nghiệp chế biến các sản phẩm từ dừa, xi măng, thức ăn gia súc, cơ khí, may mặc và các ngành nghề khác tuỳ theo yêu cầu phát triển của địa phương và đầu tư của các doanh nghiệp.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai công tác thành lập, quy hoạch xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp theo đúng quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam và Thủ trưởng các tổ chức, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lập

 

Chat qua zalo