Bình Định: Duyệt quy hoạch 1/2000 Khu Công nghiệp - đô thị Becamex A

UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp - Đô thị Becamex A (Phân khu 7), Khu kinh tế Nhơn Hội với tổng diện tích lập quy hoạch là 1.425,4 ha.

Theo quyết định phê duyệt, khu vực quy hoạch thuộc địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (Khu kinh tế Nhơn Hội). Mục tiêu, tính chất của quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.