Bộ Giao thông-Vận tải sẽ cắt giảm thêm 380 điều kiện kinh doanh

Bộ Giao thông Vận tải đã cắt giảm 384 điều kiện trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics theo chỉ thị số 11/2020/CT-TTg của Thủ tướng về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Cụ thể, bộ này đã cắt giảm 384 điều kiện trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Giao thông Vận tải cũng thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành như: áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; chuyển mạnh sang hậu kiểm, chủ yếu thực hiện tại giai đoạn lưu thông hàng hóa tại thị trường nội địa; minh bạch về danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành kèm mã hồ sơ ở cấp độ chi tiết về chế độ quản lý và chi phí; áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Tháng 1/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Bộ Giao thông Vận tải đang khẩn trương triển khai nghị định và xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động.

Đồng thời, Bộ cũng đang lập đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Theo đó, các điều kiện kinh doanh sẽ được bãi bỏ, đơn giản hóa tại Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, giảm chi phí logistics; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong các năm trước. Đồng thời, Bộ tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Nguồn: enternews.vn

Chat qua zalo