Dự án tại khu công nghiệp có thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư không?

Hỏi:

Cho tôi hỏi đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giày da tại khu công nghiệp thì có quyết định chủ trương đầu tư không? nếu có thì cơ quan nào có thẩm quyền? Nhờ ban biên tập hỗ trợ, xin cảm ơn.

Đáp: 

Căn cứ Điều 32 Luật Đầu tư 2014 quy định:

"1. Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

2. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư."

=> Với quy định trên, nếu dự án của bạn được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

 

Chat qua zalo