Hình thức ưu đãi, hỗ trợ các Doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Mai Sơn

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014 và các Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ các Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Ngày 10/9/2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có Văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh hướng dẫn áp dụng các hình thức ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp Mai Sơn. Sau khi có Công văn trả lời của Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tổng hợp nội dung và thông tin tới các Doanh nghiệp hình thức, nội dung ưu đãi, hỗ trợ khi đầu tư vào Khu công nghiệp Mai Sơn.

Đề nghị các doanh nghiệp phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp liên hệ và làm việc trực tiếp với Cục Thuế tỉnh để được hướng dẫn chi tiết thực hiện các thủ tục ưu đãi miễn, giảm thuế theo quy định. Doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.

 

STT

Hình thức ưu đãi

Nội dung ưu đãi

Đối tượng ưu đãi

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm

- Tất cả các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Mai Sơn

Khoản 1, Điều 11, Thông tư 96/2015/TT-BTC

 

Hưởng thuế suất ưu đãi 17% trong 10 năm.

- Dự án: Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống (bao gồm xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, các sản phẩm văn hóa).

Khoản 4, Điều 19, Thông tư 78/2014/TT-BTC

 

Hưởng thuế suất ưu đãi 17% trong suốt thời gian hoạt động

- Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô.

Khoản 5, Điều 19, Thông tư 78/2014/TT-BTC

 

Miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 09 năm

- Tất cả các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Mai Sơn.

Điều 12, Thông tư 96/2015/TT-BTC

 

2

Miễn tiền thuê đất

Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê (50 năm)

- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

 - Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Khoản 1, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Các dự án Nhà máy điện mặt trời trong KCN Mai Sơn

Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (không quá 03 năm)

- Tất cả các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Mai Sơn.

Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP

 

Miễn tiền thuê đất 11 năm

- Tất cả các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Mai Sơn.

Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP

 

Miễn tiền thuê đất 15 năm

- Các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư khi đầu tư vào khu công nghiệp Mai Sơn.

3

Miễn thuế sử dụng đất

Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Tất cả các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Mai Sơn

Điều 10, Thông tư 153/2011/BTC

 

4

Miễn thuế nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

- Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Mai Sơn không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư.

Khoản 3, Điều 14, Nghị định 134/2016/NĐ-CP

 

- Các dự án điện mặt trời đầu tư vào khu công nghiệp Mai Sơn

Điều 10, Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017.

 

Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời han 05 năm

- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp Mai Sơn.

Khoản 1, Điều 15, Nghị định 134/2016/NĐ-CP

 

Ghi chú: Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và ngành nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Chat qua zalo