Hưng Yên: Chính sách ưu đãi đầu tư vào KCN

Doanh nghiệp được miễn, giảm thuế nhập khẩu cho các loại hàng hóa để tạo tài sản cố định ban đầu, để mở rộng sản xuất, để thay thế hoặc đổi mới công nghệ đối mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất ra nhưng không đáp ứng được với nhu cầu trong nước

1. Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư tạo tài sản cố định

Doanh nghiệp được miễn, giảm thuế nhập khẩu cho các loại hàng hóa để tạo tài sản cố định ban đầu, để mở rộng sản xuất, để thay thế hoặc đổi mới công nghệ đối mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất ra nhưng không đáp ứng được với nhu cầu trong nước bao gồm:

Miễn thuế nhập khẩu đối với:

 • Thiết bị, máy móc;
 • Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và phương tiện vận chuyển dùng để đưa đón công nhân (ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên, phương tiện thủy);
 • Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển và vận tải chuyên dùng.
 • Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để chế tạo thiết bị, máy móc trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc;
 • Vật tư xây dựng mà trong nước chưa sản xuất được.
 • Nguyên liệu, bộ phận rời, phụ tùng và vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.
 • Hàng hoá, vật tư khác dùng cho các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Miễn giảm thuế nhập khẩu đối với:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện trong 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện trong 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.
 • Hàng hóa nhập khẩu nêu trên không được nhượng bán tại thị trường Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, nếu nhượng bán tại thị trường Việt Nam thì phải được Bộ Thương mại chấp thuận và phải nộp các khoản thuế liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Thuế suất và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện miễn giảm:

 • Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 164/2003/NĐ-CP.
 • Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm và có sử dụng số lao động bình quân trong năm ít nhất là 50 người.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp KCN được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 20%; Thời hạn áp dụng trong 10 năm (kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh). Sau thời hạn áp dụng mức thuế suất ưu đãi này, doanh nghiệp phải nộp thuế với mức thuế suất là 28%.

Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp khu công nghiệp được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo.
 • Doanh nghiệp khu công nghiệp được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với các dự án sử dụng 50 lao động trở lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Đối với các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng không tối đa không quá 4 năm miễn thuế, kể từ khi có thu nhập chịu thế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Nguồn: http://hungyen.gov.vn/

Chat qua zalo