Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển CCN tỉnh đến 2020, định hướng đến 2030

Hưng Yên là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng châu thổ Sông Hồng, tiếp giáp với các thành phố lớn, giao thông thuận lợi với nhiều tuyến quốc lộ chạy qua. Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự quyết tâm của các cấp, các ngành vượt qua những khó khăn, thách thức, những năm qua kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả tích cực. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt 9,64%, thu ngân sách đạt 12.840 tỷ đồng , đạt 106,96% dự toán, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đều được cải thiện đáng kể, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 2010) đạt 119.853 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch năm, tăng 10,93% so với năm 2017; cơ cấu kinh tế của tỉnh năm 2018 tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có xu hướng giảm, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ có xu hướng tăng cụ thể: nông, lâm nghiệp thủy sản 10,58% (-0,35%); công nghiệp-xây dựng 51,56% (+0,55%); thương mại, dịch vụ 37,86% (-0,2%).

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XVIII về Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Thông báo số 1188-TB/TU ngày 7/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm tiếp nhận triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2013-2017), trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tạm dừng việc tiếp nhận các dự án có tính chất rời lẻ ở ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đồng thời, công tác tiếp nhận, triển khai và quản lý dự án theo đúng quy định, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường, từng bước cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phát huy hơn nữa thế mạnh của tỉnh trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hôi.

Từ những yêu cầu thực tiễn, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025 (Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 16/2/2012) để phù hợp với tình hình mới,

 Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 3143/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt phù hợp với Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ ban hành về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị quyết số 27/NQ –CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối ( 2016-2020) tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 cho các huyện, thành phố. Hình thành mạng lưới CCN phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo việc làm, giải quyết vấn đề xã hội, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất nằm rải rác trong khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho xử lý môi trường tập trung. Đồng thời, mạng lưới CCN gắn với không gian phát triển công nghiệp của tỉnh nhằm hình thành mối liên kết trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là liên kết giữa doanh nghiệp quy mô lớn với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

 Theo đó, đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 33 CCN, với tổng diện tích là 1.403,6ha bao gồm: Giữ nguyên 15 CCN, với tổng diện tích 555,25ha; Điều chỉnh 14 CCN, với tổng diện tích là 642,63ha; Bổ sung 04 CCN, với tổng diện tích là 205,7ha; Đưa ra khỏi Quy hoạch 04 CCN, với tổng diện tích 270,47ha.

 Định hướng giai đoạn 2021-2030: Mở rộng 12CCN đã được quy hoạch ở giai đoạn đến năm 2020 và bổ sung quy hoạch 24 CCN, với tổng diện tích là 1.648,93ha, nâng tổng số CCN của tỉnh đến năm 2030 là 59 CCN, với tổng diện tích là 3.021,54ha. (Chi tiết tại quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương)

 Quy hoạch được phê duyệt là cơ sở để quản lý chặt chẽ, đúng quy định việc hình thành, phát triển, đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào trong cụm, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững của các địa phương trong tỉnh.

Nội dung chi tiết QĐ: 3143 QĐ.pdf

Chat qua zalo