Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang năm 2020

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 498/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Nha Trang.

khanh hoa phe duyet ke hoach su dung dat thanh pho nha trang nam 2020
Đất nông nghiêp xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang.

Theo đó, giao thành phố Nha Trang tổ chức thực hiện công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử đất phải thống nhất chặt chẽ từ thành phố đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

Thực hiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch được phê duyệt nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

Năm 2020, thành phố sẽ thu hồi hơn 467,62ha đất. Trong đó có hơn 381ha đất nông nghiệp, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 564,25ha. Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp 19ha. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 16,52ha. Đất chưa sử dụng của thành phố Nha Trang 61,81ha.

Nguồn: https://batdongsan.petrotimes.vn

Chat qua zalo