Quản lý chất lượng xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế được quy định ra sao?

Hỏi:

Liên quan đến việc quản lý công trình xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế. Ban biên tập cho tôi hỏi. Việc quản lý chất lượng xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế được quy định ra sao?

Đáp:

Quản lý chất lượng xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế được quy định tại Điều 5 Thông tư 19/2009/TT-BXD về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành, cụ thể như sau:

Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm:

- Giám sát, nghiệm thu chất lượng xây dựng theo quy định đối với các công trình thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư và các công trình có chuyển giao cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quản lý chất lượng xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất báo cáo UBND cấp tỉnh và Sở Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng xây dựng và các sự cố công trình xảy ra trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Phối hợp với Sở Xây dựng hoặc Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Chat qua zalo