Quản lý xây dựng theo quy hoạch đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế

Hỏi:

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc quản lý xây dựng theo quy hoạch đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế được quy định như thế nào? 

Đáp:

Quản lý xây dựng theo quy hoạch đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế quy định tại Điều 2 Thông tư 19/2009/TT-BXD về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế do Bộ Xây dựng ban hành, cụ thể như sau:

- Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm:

+ Cung cấp các thông tin về quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp hoặc các khu chức năng trong khu kinh tế;

+ Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho các nhà đầu tư khi có yêu cầu, để lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định;

+ Trường hợp dự án chưa có trong quy hoạch ngành thì thực hiện theo khoản 3 Điều 6 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây viết tắt là Nghị định 12/CP);

+ Chấp thuận bằng văn bản về vị trí, quy mô xây dựng đối với các dự án nhóm B, C đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa có trong quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm quản lý việc xây dựng các công trình trong khu công nghiệp và khu kinh tế theo quy hoạch xây dựng đã được duyệt.

- Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm xem xét chấp thuận việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Chat qua zalo