Quảng Bình- Các chính sách ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp

Các chính sách ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp 

1.Đất đai:

 Áp dụng chính sách một giá đối với các hàng hóa, dịch vụ và tiền thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân, không phân biệt trong nước và nước ngoài, có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu kinh tế.

 Thời gian thuê đất 50 năm. Diện tích cho thuê theo nhu cầu thực tế của dự án.

 Miễn tiền thuê đất 11-15 năm kể từ khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động (15 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

A. ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ (Bao gồm các KCN trong KKT Hòn La)

1.Đất đai:

 Áp dụng chính sách một giá đối với các hàng hóa, dịch vụ và tiền thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân, không phân biệt trong nước và nước ngoài, có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu kinh tế.

 Thời gian thuê đất 50 năm. Diện tích cho thuê theo nhu cầu thực tế của dự án.

 Miễn tiền thuê đất 11-15 năm kể từ khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động (15 năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Thuế

 Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm kể từ khi dự án có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế. Được miễn trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm liên tiếp.

 Dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ cao đáp ứng quy định hiện hành; Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và có ảnh hưởng lớn về kinh tế - xã hội được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

 Được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm, kể từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm thuộc diện hàng hóa trong nước chưa sản xuất được, được nhập khẩu để phục vụ sản xuất trong khu kinh tế.

 Được giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập.

 Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án.

3. Các ưu đãi khác:

 Được đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, cấp thoát nước, đường giao thông đến chân hàng rào các khu chức năng trong khu kinh tế.

 Hỗ trợ giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng;

 Hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động tuyển dụng lần đầu là người địa phương.

B. ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP

1. Đất đai

 Áp dụng một giá thuê đất chung cho các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài trong toàn khu công nghiệp.

 Thời gian thuê đất 50 năm. Diện tích cho thuê theo nhu cầu thực tế của dự án

 Miễn tiền thuê đất 7-11-15 năm kể từ khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động (7 năm đối với dự án đầu tư vào KCN thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; 11 năm đối với dự án đầu tư vào KCN thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại KCN địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại KCN địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Giá thuê đất

 + Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới: 7.500 đồng/m2/năm.

 + Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La: 4.500 đồng/m2/năm.

Giá thuê Hạ tầng:

 + Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới: 3.400 đồng/m2/năm.

 + Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La: 3.500 đồng/m2/năm.

3. Thuế

 Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm kể từ khi dự án có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế. Được miễn trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm liên tiếp (trừ KCN Tây bắc Đồng Hới và các dự án tại địa bàn TP. Đồng Hới thuộc KCN Bắc Đồng Hới). 

 Miễn thuế nhập khẩu trong trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định.

 Được miễn thuế nhập khẩu các loại hàng hóa tạo nên tài sản cố định của dự án.

4.Các ưu đãi khác

 Đối với các khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế được hưởng các ưu đãi theo quy định như đối với Khu kinh tế.

Được đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, cấp thoát nước, đường giao thông đến chân hàng rào Khu công nghiệp.

 Hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động tuyển dụng lần đầu là người địa phương.

Chat qua zalo