Quảng Nam: Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2030 với quy mô 92 cụm công nghiệp, có tổng diện tích hơn 2.613 ha, vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3924 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, các cụm công nghiệp trong quy hoạch đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 75% và lấp đầy bình quân 90% vào năm 2035. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiểm tỷ trọng 25% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, tương ứng với 30.000 tỷ đồng và đạt 35.000 tỷ đồng vào năm 2035. Lao động tại các cụm công nghiệp đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 20% trong tổng số lao động của ngành công nghiệp đang làm việc tại địa phương, tương ứng với 35.000 người và 40.000 người vào năm 2035.

Quy hoạch cũng đưa ra một số giải pháp chủ yếu, đó là: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch chi tiết, tăng cường công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng; Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đảm bảo các điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện quy hoạch và báo cáo UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, phối hợp với Sở Công Thương để chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm công bố danh mục các cụm công nghiệp trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Nguồn: Quangnam.gov.vn

Chat qua zalo