Thời gian sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp là bao lâu?

Hỏi:

Tôi có một chút thắc mắc mong được anh chị giải đáp, thời gian sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề là bao nhiêu năm? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị.

Đáp:

Ban quản lý khu kinh tế có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi để giao cho mình trước khi giao lại đất, cho thuê đất. Ban quản lý khu kinh tế được giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất trong các khu chức năng của khu kinh tế.

Tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 36 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định:

"Thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề theo thời hạn của dự án đầu tư.

Trường hợp thời hạn của dự án đầu tư dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại của khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề thì doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp nhưng tổng thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với diện tích đất được gia hạn sử dụng."

Như vậy thời gian sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề theo thời hạn của dự án nhưng tối đa không quá 70 năm.

Trân trọng!

 

Chat qua zalo