Quảng Ngãi duyệt 7.443 tỷ đồng đầu tư công trong năm 2023

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua Nghị quyết thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2023 hơn 7.443 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 4.414 tỷ đồng, bao gồm vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh hơn 1.992 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.985 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết 70 tỷ đồng; nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước hơn 130,3 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương hơn 236,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 3.028 tỷ đồng, trong đó, vốn trong nước 2.944,9 tỷ đồng, bao gồm vốn bố trí theo ngành, lĩnh vực khoảng 1.796 tỷ đồng; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hơn 560,3 tỷ đồng; vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia hơn 588,6 tỷ đồng. Vốn nước ngoài (ODA) hơn 83,8 tỷ đồng.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, việc sớm lập kế hoạch đầu tư công năm 2023 là cơ sở để triển khai trong quy trình xây dựng kế hoạch vốn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong cả giai đoạn 2021 - 2025, phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án, bảo đảm có thể phân bổ, giao chi tiết vốn cho dự án trước ngày 31/12/2022, hạn chế tối đa tình trạng chậm phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

Chat qua zalo