Chính sách ưu đãi mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong KKT, KCNC

Từ ngày 20/6/2017, Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao chính thức có hiệu lực thi hành và đồng thời bãi bỏ các quy định tại khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20 Nghị định 46/2014 và bãi bỏ cụm từ “Khu kinh tế, Khu công nghệ cao” tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 135/2016.

Bản đồ Quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Nghị định quy định cụ thể nội dung thực hiện việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. Theo đó, quy định các mức miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế cụ thể như sau:

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo và mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh).

- Miễn tiền thuê đất sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản (trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này):

+ 11 năm đối với dự án đầu tư không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn cấp huyện không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư;

+ 13 năm đối với dự án không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn cấp huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn;

+ 15 năm đối với dự án không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn cấp huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn cấp huyện không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư;

+ 17 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn cấp huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn;

+ 19 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn cấp huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đối với, Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng trong Khu kinh tế được miễn tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo và mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh), cụ thể như sau:

+ 11 năm nếu đầu tư tại địa bàn cấp huyện không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.

+15 năm nếu đầu tư tại địa bàn cấp huyện thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

+ Toàn bộ thời gian thuê đất nếu đầu tư tại địa bàn cấp huyện thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp Khu kinh tế nằm trên phạm vi nhiều huyện thì việc ưu đãi miễn tiền thuê đất được xác định theo diện tích tương ứng ở từng huyện.

Nghị định quy định trường hợp sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động; đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng công trình cấp nước … thì được miễn tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế.

Cũng theo Nghị định này, các trường hợp miễn giảm tiền thuê đất và thời hạn miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu công nghệ cao được quy định cụ thể tùy vào dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hay thuộc địa bàn khó khăn, địa bàn đặc biệt khó khăn.Được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới và không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản. Chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê đất sản xuất kinh doanh tạm ngừng dự án đầu tư do bất khả kháng thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế để thực hiện các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh, vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thì áp dụng mức ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Hiện nay, tỉnh Bình Định có KKT Nhơn Hội được quy hoạch có diện tích đất tự nhiên khoảng 12.000 ha, nằm cách biệt trên bán đảo Phương Mai, có quỹ đất lớn, gần như toàn bộ khu vực xây dựng là nền đất cao, không ngập lụt, cấu tạo địa chất bền vững, ổn định. Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, điện gió, dịch vụ, du lịch, đô thị…Đến nay, phần lớn các khu chức năng đã được giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu kinh tế, thu hút khoảng 40 dự án đăng ký và triển khai đầu tư.

Chat qua zalo