Đầu tư Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1), thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi với các thông tin cụ thể như sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1), thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

4. Quy mô sử dụng đất của dự án: 497,7 ha trong đó bao gồm các công trình thủy lợi và giao thông theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh đã được cấp có phê duyệt theo quy định của pháp luật về thủy lợi, giao thông đường bộ.

5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 3.737 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 560,55 tỷ đồng.

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

7. Địa điểm thực hiện dự án: xã Bình Thanh và xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

8. Tiến độ thực hiện dự án: không quá 60 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng: theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tại quyết định, phó thủ tướng nêu rõ trách nhiệm của các Bộ có liên quan, cụ thể:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

b) Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

Cũng tại quyết định, phó thủ tướng nêu rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

a) Đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật, trong đó có báo cáo về hiện trạng rừng, thông tin nguồn gốc hình thành rừng và các số liệu có liên quan; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

b) Cập nhật vị trí và quy mô diện tích khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1) vào kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi 05 năm 2021 - 2025 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Tổ chức thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất trong khu vực thực hiện dự án.

d) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư, trong đó có các dự án đầu tư không phải là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại khu vực quy hoạch là khu công nghiệp trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Căn cứ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Rà soát, thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng trước khi phân bổ chỉ tiêu đất khu công nghiệp còn lại đến năm 2030 và đến năm 2025 để thực hiện dự án; trường hợp không đảm bảo đủ chỉ tiêu đất khu công nghiệp, phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương đầu tư đầu tư dự án và yêu cầu Nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp còn lại được phân bổ cho dự án;

đ) Tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khác để bù lại đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định.

Trường hợp trong khu vực thực hiện dự án có tài sản công, đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước. Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ, hẹp do Nhà nước quản lý (nếu có) cần đảm bảo đáp ứng tiêu chí theo quy định.

e) Chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan:

- Hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai;

- Rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Bình Thanh đã được phê duyệt, hoàn thành thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đảm bảo địa điểm, quy mô diện tích của dự án phù hợp với chủ trương đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ cấu sử dụng đất của dự án và khoảng cách an toàn về môi trường tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Yêu cầu nhà đầu tư: (i) trong quá trình triển khai dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật về khoáng sản; (ii) tuân thủ quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo việc thực hiện dự án không ảnh hưởng tới việc quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi và khả năng canh tác của người dân xung quanh; đối với phần diện tích các suối trong khu vực thực hiện dự án, nghiên cứu xây dựng phương án giữ nguyên hiện trạng; (iii) phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng nhà ở, các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp; (iv) tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

- Kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê hiện dự án và việc đáp ứng đủ các điều kiện của nhà đầu tư theo quy định

Trong quyết định, Phó thủ tướng cũng nêu rõ trách nhiệm của Nhà đầu tư

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ dự án và văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Sử dụng đủ vốn chủ sở hữu theo đúng cam kết để thực hiện dự án và tuân thủ quy định của pháp luật.

c) Chỉ được thực hiện dự án sau khi sau khi: (1) đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; (2) có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

d) Thực hiện đầy đủ các thủ tục về bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

đ) Ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư;

e) Cam kết điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan để phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp còn lại của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 và đến năm 2025 được phân bổ cho dự án;

g) Dành tối thiểu 5 ha đất công nghiệp hoặc 3% tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

h) Thực hiện các nghĩa vụ khác của nhà đầu tư đối với dự án theo quy định của pháp luật.

Theo ông Đoàn Duy Hưng - Chủ tịch Cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam, với mục tiêu trở thành hạt nhân tăng trưởng và là động lực phát triển kinh tế - xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực từng ngày để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực trọng điểm. Việc Thủ tướng chính phủ chấp thuận Đầu tư Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1) là tiền đề quan trọng cho việc thu hút đầu tư các dự án FDI vào tỉnh Quảng Ngãi cùng với uy tín và thương hiệu của VSIP - Một trong các Nhà đầu tư phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam thì Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi sớm được triển khai và thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào mở nhà máy, góp phần đưa Quảng Ngãi là một trong các điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư FDI khi thuê đất mở nhà máy tại Việt Nam.

Chat qua zalo