Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B

Ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B

1. Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B.

2. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

3. Quy mô khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B: 49,06 ha.

4. Địa điểm thực hiện khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B: phường Bạch Thượng và phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

5. Vốn đầu tư của khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B: 541.521.103.000 đồng.

- Vốn góp của nhà đầu tư: 109.853.905.400 đồng.

- Vốn huy động: 431.667.197.600 đồng.

6. Thời hạn hoạt động của khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B:

Địa điểm thực hiện Dự án thuộc các phường Bạch Thượng và Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (dự kiến là thị xã đô thị loại III trực thuộc tỉnh văn minh, hiện đại, phát triển bền vững vào năm 2025, hướng tới đô thị loại II vào năm 2040). Do đó, thời hạn hoạt động của Dự án cần cân nhắc đến tốc độ đô thị hóa, nhu cầu hình thành các khu dân cư, đô thị khu vực xung quanh khu công nghiệp, tránh việc phải di dời khu công nghiệp cho các mục đích phát triển đô thị, dân cư khi chưa hết thời hạn hoạt động.

Trên cơ sở trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý đô thị quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Quy hoạch đô thị, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xem xét, quyết định thời hạn hoạt động của Dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn phát triển đô thị trên địa bàn.

7. Tiến độ thực hiện khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B: không quá 30 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam hướng dẫn Nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

8. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng: theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng tại quyết định này, Thủ tướng chính phủ giao:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

a) Đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; thực hiện Dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Kiểm tra, xác định Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất để thực hiện Dự án;

c) Đảm bảo điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án. Có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai. Việc giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ, hẹp do Nhà nước quản lý (nếu có) đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP).

Chỉ đạo rà soát xác định diện tích thu hồi đất của Trường trung cấp nghề tư thục kỹ thuật giao thông vận tải Hà Nội theo quy định của pháp luật về đất đai và thực hiện thu hồi đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, không để xảy ra tranh chấp, khiếu nại; rà soát vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho Trường trung cấp nghề tư thục kỹ thuật giao thông vận tải Hà Nội (nếu có) để có phương án thu hồi theo quy định của pháp luật;

d) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và quy mô diện tích khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - khu B vào quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025, đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Hà Nam tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai;

đ) Kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự phù hợp về địa điểm thực hiện Dự án với vị trí, quy mô diện tích quy hoạch phát triển khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; không được chuyển phần diện tích quy hoạch khu công nghiệp còn lại (0,94 ha) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sang mục đích sử dụng đất khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam và các cơ quan có liên quan:

- Yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và hoàn thiện thủ tục xây dựng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đảm bảo vị trí, quy mô diện tích của Dự án phù hợp với chủ trương đầu tư Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

- Giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án, trong đó có việc góp đủ vốn chủ sở hữu và huy động vốn đúng tiến độ của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật liên quan;

- Yêu cầu Nhà đầu tư trong quá trình triển khai Dự án báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để xử lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Chat qua zalo