Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1

Ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1

1. Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1.

2. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

3. Quy mô khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1: 85 ha.

4. Vốn đầu tư của khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1: 1.093.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm chín mươi ba tỷ đồng). Trong đó:

- Vốn góp của nhà đầu tư: 166.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng).

- Vốn huy động: 927.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi bảy tỷ đồng).

5. Thời hạn hoạt động của khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1: kể từ ngày Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết ngày 19 tháng 5 năm 2066.

6. Địa điểm thực hiện khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1: xã Mai Đình và xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

7. Tiến độ thực hiện khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1: không quá 24 tháng kể ngày được Nhà nước bàn giao đất.

8. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng: theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng tại quyết định này, Thủ tướng chính phủ giao:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

a) Chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

c) Kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất.

d) Đảm bảo điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án;

Trường hợp trong khu vực thực hiện dự án có tài sản công thì phải xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước. Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ, hẹp do Nhà nước quản lý (nếu có) đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai);

Có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai.

đ) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổng hợp địa điểm thực hiện và quy mô diện tích của dự án vào kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021 - 2025 và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan khác để đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2022 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm rà soát và đảm bảo tiến độ giao đất cho dự án phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Bắc Giang tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022.

e) Tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án; đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

g) Chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và các cơ quan có liên quan:

- Giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn đầu tư của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan;

- Yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để xử lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

- Phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Chat qua zalo