Phân bón Bình Điền đặt kế hoạch giao dịch với 12 doanh nghiệp có liên quan

Theo đó, đối tượng của hợp đồng giao dịch gồm các hoạt động mua bán các loại phân bón, vật tư, bao bì sản xuất phân bón; dịch vụ quảng cáo; sử dụng thương hiệu, hàng hóa và dịch vụ khác.

Giá trị của từng hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Thời hạn hiệu lực của hợp đồng giao dịch đến ngày 31/12/2020.

Cụ thể danh sách các bên liên quan sẽ có giao dịch với Phân bón Bình Điền trong năm 2020 sẽ gồm 12 công ty.

Trong đó, 4 công ty tham gia mua bán các loại phân bón, nguyên liệu, vật tư sản xuất phân bón và sử dụng thương hiệu Bình Điền. Các công ty khác tham gia với tư cách cung ứng phân bón cho Bình Điền và dịch vụ khác.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2020, Phân bón Bình Điền dự kiến đạt sản lượng sản xuất 105 nghìn tấn, sản lượng tiêu thụ 102,75 nghìn tấn.

Tổng doanh thu quý I/2020 dự kiến đạt 1.031,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ là 12 tỷ đồng.

Trước đó trong quý IV/2019, Phân bón Bình Điền đạt sản lượng sản xuất 168 nghìn tần, sản lượng tiêu thụ 160 nghìn tấn.

Tổng doanh thu quý IV/2019 đạt 1.572,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 56,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ là 28,1 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2019, Phân bón Bình Điền đạt sản lượng sản xuất là 620.497 tấn (bằng 96,5% kế hoạch năm và bằng 92,3% so với năm 2018), sản lượng tiêu thụ là 614.800 tấn (bằng 95,6% kế hoạch năm và bằng 92,2% thực hiện 2018).

Tổng doanh thu năm 2019 đạt 6.208,9 tỷ đồng (đạt 98,9% kế hoạch năm 2019 và bằng 95,3% thực hiện 2018), lợi nhuận trước thuế đạt 131 tỷ đồng (đạt 45,2% kế hoạch 2019 và bằng 41,9% thực hiện 2018), lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 105 tỷ đồng (bằng 55,3% kế hoạch năm và bằng 50% thực hiện năm 2018). 

Nguồn: baodautu.vn

Chat qua zalo