Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

Ngày 24/2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 294/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm phát triển đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của các vùng đô thị lớn, trục hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng quốc gia có tính cạnh tranh quốc tế.

Một mục tiêu nữa là phát triển bền vững về môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại và phù hợp với điều kiện phát triển từng địa phương; từng bước xây dựng, phát triển nông thôn theo hướng bền vững, liên kết chặt chẽ giữa đô thị với nông thôn đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Về nguyên tắc lập quy hoạch, tuân theo quy định của Luật Quy hoạch, các quy định khác của pháp luật có liên quan; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia...; bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, từng vùng, tỉnh, đô thị và nông thôn; bảo đảm tính khoa học, dự báo, khả thi, tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước...

Nội dung quy hoạch yêu cầu phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh, thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển, biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia trong thời kỳ quy hoạch; đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển hệ thống đô thị và nông thôn...

Nội dung quy hoạch cũng xác định các yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia trong thời kỳ quy hoạch; định hướng bố trí sử dụng đất phát triển hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia trong phát triển đô thị và nông thôn...

Quyết định nêu rõ: Bộ Xây dựng có trách nhiệm phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của dự án lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc lựa chọn tư vấn lập Quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/2/2020. 

Nguồn: Baomoi.vn

Chat qua zalo