Thanh Hóa: Bổ sung quy hoạch 03 cụm công nghiệp quy mô 180ha vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Hà Long I, huyện Hà Trung, Cụm công nghiệp Cầu Quan, huyện Nông Cống và Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Theo đó UBND tỉnh phê duyệt bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp (CCN) Hà Long I, huyện Hà Trung, CCN Cầu Quan, huyện Nông Cống và CCN Vạn Thắng - Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với các nội dung sau:

1. Bổ sung quy hoạch CCN Hà Long I vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Địa điểm tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích khoảng 75 ha. Ngành nghề hoạt động bao gồm sản xuất hàng chăn ga, thảm dệt, thiết bị y tế; sản xuất giấy; thời trang may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm; các ngành nghề phụ trợ ngành công, nông nghiệp…và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Bổ sung quy hoạch CCN Cầu Quan vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Địa điểm tại xã Trung Chính và xã Hoàng Sơn huyện Nông Cống. Diện tích khoảng 55,3 ha. Ngành nghề hoạt động bao gồm sản xuất hàng chăn ga, dệt may, thời trang và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, thức ăn gia súc, gia cầm…và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Bổ sung quy hoạch CCN Vạn Thắng - Yên Thọ vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Địa điểm tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống và xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích khoảng 49,87 ha. Ngành nghề hoạt động gồm sản xuất hàng chăn ga, thảm dệt, thời trang may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm; công hỗ trợ ngành dệt may… và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn UBND các huyện Hà Trung, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh triển khai các thủ tục thành lập CCN Hà Long I, huyện Hà Trung; CCN Cầu Quan, huyện Nông Cống và CCN Vạn Thắng - Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh và các thủ tục có liên quan để triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào CCN theo đúng quy định tại Nghị định số 68/2017/NQ-CP ngày 25/5/2017 và Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ, các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

UBND các huyện: Hà Trung, Nông Cống và Như Thanh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan đưa các vị trí khu đất quy hoạch các CCN nêu trên vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để bố trí quỹ đất cho việc triển khai thành lập CCN Hà Long I, CCN Cầu Quan và CCN Vạn Thắng - Yên Thọ trong năm 2021 theo cam kết của UBND các huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/2/2021.

Chat qua zalo