Trà Vinh kêu gọi đầu tư 3 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp

Tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023

Theo Danh mục dự án kêu gọi đầu tư, có 44 dự án được tỉnh kêu gọi đầu tư gồm 9 dự án lĩnh vực công nghiệp; 1 dự án lĩnh vực nông nghiệp; 25 dự án lĩnh vực hạ tầng xã hội - đô thị và môi trường; 9 dự án lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ.

Trong số 25 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng xã hội - đô thị và môi trường, tỉnh Trà Vinh kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2 khu công nghiệp, 1 khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp và 3 cụm công nghiệp, với tổng mức đầu tư dự kiến 17.447 tỷ đồng. Cụ thể:

Dự án thứ nhất kêu gọi đầu tư là Khu công nghiệp Định An (nằm trong Khu kinh tế Định An), có diện tích sử dụng đất 591 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 3.550 tỷ đồng.

Dự án thứ hai kêu gọi đầu tư là Khu công nghiệp Đôn Xuân (nằm trong Khu kinh tế Định An), diện tích sử dụng đất 934 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 5.600 tỷ đồng.

Dự án thứ ba kêu gọi đầu tư là Khu đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp (trong Khu kinh tế Định An), diện tích sử dụng đất 1.241 ha (trong đó diện tích hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Ngũ Lạc là 936 ha và Khu dịch vụ công nghiệp là 305 ha), tổng mức đầu tư dự kiến 7.400 tỷ đồng.

Dự án thứ tư kêu gọi đầu tư là Cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh (xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú), diện tích sử dụng đất 31,52 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 291 tỷ đồng.

Dự án thứ năm kêu gọi đầu tư là Cụm công nghiệp Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Càng Long), diện tích sử dụng đất 33 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 305 tỷ đồng.

Dự án thứ sáu kêu gọi đầu tư là Cụm công nghiệp Sa Bình (xã Long Đức, TP. Trà Vinh), diện tích sử dụng đất 32,58 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 301 tỷ đồng.

Chat qua zalo