Tuyên Quang quy hoạch 7 khu công nghiệp và 18 cụm công nghiệp

Theo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Tuyên Quang sẽ thành lập mới 7 khu công nghiệp và 18 cụm công nghiệp.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đó, Tuyên Quang sẽ có 7 khu công nghiệp đến năm 2030, trong đó có 3 khu công nghiệp phân bổ theo Quyết định ngày 9/3/2022 về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; 4 khu công nghiệp được thành lập mới khi tỉnh được bổ sung chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

3 khu công nghiệp phân bổ theo Quyết định ngày 9/3/2022 của Thủ tướng chính phí gồm một khu đã thành lập là Khu công nghiệp Long Bình An (170 ha, TP Tuyên Quang); 2 khu công nghiệp sẽ thành lập mới là Khu công nghiệp Nhữ Khê - Đội Cấn (bám dọc đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, 75 ha, TP Tuyên Quang và huyện Yên Sơn); khu công nghiệp Tam Đa (75 ha, nằm tại huyện Sơn Dương).

4 KCN sẽ được thành lập mới khi tỉnh được bổ sung chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất gồm Khu công nghiệp Tân Long (TP Tuyên Quang); Khu công nghiệp Nhữ Khê (huyện Yên Sơn); Khu công nghiệp Nam Sơn Dương (huyện Sơn Dương) và Khu công nghiệp Thái Sơn - Thành Long (huyện Hàm Yên).

Về quy hoạch cụm công nghiệp, đến năm 2030, Tuyên Quang sẽ có 24 cụm công nghiệp, trong đó, có 4 cụm công nghiệp đã thành lập; một cụm công nghiệp đã thành lập và được dự kiến mở rộng; 1 cụm công nghiệp được nghiên cứu thành lập cụm công nghiệp trên diện tích quy hoạch khu công nghiệp cũ và 18 cụm công nghiệp được thành lập mới.

4 CCN đã thành lập gồm Cụm công nghiệp Phúc Ứng (74 ha, huyện Phúc Ứng); Cụm công nghiệp Tân Thành (72,2 ha, huyện Hàm Yên); Cụm công nghiệp An Thịnh (75 ha, huyện Chiêm Hóa) và Cụm công nghiệp Khuôn Phươn (20 ha, huyện Na Hang).

1 cụm công nghiệp đã thành lập, được dự kiến mở rộng là cụm công nghiệp Thắng Quân (58 ha; huyện Yên Sơn); 1 Cụm công nghiệp được nghiên cứu thành lập cụm công nghiệp trên diện tích quy hoạch khu công nghiệp cũ là Cụm công nghiệp Sơn Nam (50 ha, huyện Sơn Dương).

18 CCN được thành lập mới gồm Cụm công nghiệp An Hòa - Long Bình An (75 ha, TP Tuyên Quang); Cụm công nghiệp Thái Long - Lưỡng Vượng (50 ha, TP Tuyên Quang); Cụm công nghiệp Nhữ Khê (40 ha, huyện Yên Sơn); Cụm công nghiệp Yên Sơn (53 ha, huyện Yên Sơn); Cụm công nghiệp Trung Môn (30 ha, huyện Yên Sơn); Cụm công nghiệp Phú Thịnh (35 ha, huyện Yên Sơn).

Cụm công nghiệp Xuân Vân (50 ha, huyện Yên Sơn); Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế (75 ha; huyện Sơn Dương); Cụm công nghiệp Phúc Ứng 2 (60 ha, huyện Sơn Dương); Cụm công nghiệp Phúc Ứng 3 (40 ha, huyện Sơn Dương); Cụm công nghiệp Tam Đa (75 ha, huyện Sơn Dương); Cụm công nghiệp Trung Hòa (25 ha, huyện Chiêm Hóa).

Cụm công nghiệp Xuân Quang (20 ha, huyện Chiêm Hóa); Cụm công nghiệp Yên Nguyên (30 ha, huyện Chiêm Hỏa); Cụm công nghiệp Đức Ninh (25 ha, huyện Hàm Yên); Cụm công nghiệp Thái Sơn (30 ha, huyện Hàm Yên); Cụm công nghiệp Phúc Sơn 1 (30 ha, huyện Lâm Bình); Cụm công nghiệp Phúc Sơn 2 (20 ha, huyện Lâm Bình).

Chat qua zalo