Vĩnh Phúc- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN 9 tháng đầu năm 2019

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI, DDI đều tăngso với cùng kỳ. 

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 254 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 216 dự án FDI và 38 dự án DDI. 9 tháng đầu năm 2019, tình hình SXKD của các doanh nghiệp tương đối ổn định, tiếp tục gia tăng doanh thu, giá trị kim ngạch xuất khẩu, đóng góp ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động trongtỉnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI: Doanh thu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 3.719,98 triệu USD, tăng 10%; Giá trị xuất khẩu đạt 2.604,22 triệu USD, tăng 9%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.078,35 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.

Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp DDI: Doanh thu9 tháng đầu năm 2019 đạt 8.268,03 tỷ đồng, tăng 6%so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 39,94 tỷ đồng, tăng 47%; Nộp Ngân sách đạt 278,18 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 86,8 nghìn người, trong đó lao động là người địa phương có trên 68,2 nghìn người, chiếm 78,6% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu tăng 19%, giá trị xuất khẩu tăng 36%, nộp ngân sách bằng77% so với cùng kỳ năm 2018 (giảm so với cùng kỳ do Công ty TNHH Piaggio Việt Nam được bù trừ hoàn thuế GTGT), tạo việc làm ổn định cho 1.178 lao động, tăng thêm 100 người so với thời điểm 31/12/2018.

Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy: Doanh thu tăng 22% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu tăng 54%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018, tạo việc làm ổn định cho 8.302 lao động, tăng thêm 809 người so với thời điểm 31/12/2018.

Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử:Doanh thu tăng 8%, giá trị xuất khẩu tăng 5%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018, tạo việc làm ổn định cho 49.889 lao động,tăng thêm 809 người so với thời điểm 31/12/2018.

Dự kiến 03 tháng cuối năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệptrong KCNđạt khá, góp phần hoàn thành chỉ tiêu và vượt kế hoạchnăm 2019.Với cácdự án DDI, dự kiến doanh thu đạt khoảng4.133 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt20 tỷ đồng; nộp Ngân sách đạtkhoảng 139 tỷ đồng. Đối với các dự án FDI, dự kiếndoanh thu đạt1.250 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt1.000 triệu USD;nộp ngân sách Nhà nước đạt650 tỷ đồng.

Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tuyển mới thêm khoảng 3.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Chat qua zalo